Miary koncentracji

Kurtoza – mierzy koncentrację wyników wokół średniej, opiera się na czwartym momencie centralnym. Kurtoza jest dobrą miarą koncentracji tylko dla rozkładów typowych – symetrycznych lub o niewielkiej asymetrii. Kurtoza dana jest wzorem:

Czwarty moment centralny jest średnią arytmetyczną odchyleń wartości cechy od średniej, podniesionych do potęgi czwartej, obliczamy go według wzoru:


Korzystając ze wzoru: obliczamy estymator obciążony. Estymator nieobciążony dany jest wzorem:Interpretacja kurtozy:

Ocenę siły kurtozy można przeprowadzić według zasady:

Błąd standardowy kurtozy dany jest wzorem: