Korelacje

Analiza korelacji

Badanie przeprowadzono na próbie 284 osób w wieku od 20 do 89 lat. Badano poziom lęku jako cechy i stanu oraz postawy życiowe z zastosowaniem Kwestionariusza Postaw Życiowych.

Obliczono współczynnik korelacji r-Pearsona

Wynik otrzymujemy w dwóch tabelach – wyniki istotne statystycznie pogrubiono.

Współczynniki korelacji

Poziom istotności współczynników korelacji


Wiek koreluje negatywnie z Poszukiwaniem Celów i dodatnio z Osobowym sensem i Równowagą postaw życiowych.

Aby sprawdzić czy można przewidzieć wiek na podstawie wyników kwestionariuszy należy wykonać regresję liniową.