Test zgodności chi-kwadrat

Kalkulator testu zgodności chi-kwadrat. Podaje wartość chi-kwadrat i poziom istotności.


Stopnie swobody:
Chi kwadrat:
P-value: