Powtarzany pomiar

Analiza danych z dwukrotnie (lub więcej) badanych tych samych osób wymaga zastosowania testów do powtarzanego pomiaru. Powtarzany pomiar możemy analizować testami parametrycznymi i nieparametrycznymi. Zastosowanie testów parametrycznych wymaga spełnienia analogicznych założeń jak w przypadku porównywania średnich z dwóch (lub większej liczby grup), czyli pomiar na skali ilościowej, normalność rozkładu i skorelowanie poszczególnych pomiarów, co w przypadku większej liczby pomiarów niż dwa nazywa się sferycznością.  Niespełnienie któregoś z tych warunków stanowi wskazanie do zastosowania testu nieparametrycznego.

Analizowany problem badawczy to pomiar liczby poprawnie zapamiętany sylab w warunku pierwszej i drugiej ekspozycji. Pierwsza ekspozycja pozostawia ślad pamięciowy, dlatego można założyć że liczba zapamiętanych sylab w drugiej ekspozycji będzie większa. Wprowadzono  również manipulację polegającą na ekspozycji słów zawierających sylaby do zapamiętania formie wizualnej jako słowo napisane na kartce i jako ilustracja tego słowa (grupa 1) dodatkowo wprowadzono wprowadzono dwa różne tła muzyczne - muzyka klasyczna i muzyka hip-hop (grupa 2). W ten sposób  powstały dwa warunki eksperymentalne i cztery grupy z różnymi warunkami ekspozycji sylab do zapamiętania.   Badaniem objęto 60 studentów pedagogiki pierwszego roku. Dane zakodowano w dwóch kolumnach. Liczba zapamiętanych sylab jest wyrażona na najmocniejszej ze skal – skali ilorazowej, nie ma braków danych  więc liczebności w próbach są równe.

Sposób zakodowania danych w Excelu. 

Analizę należy zacząć od sprawdzenia normalności rozkładu. W przypadku danych od 60 osób zastosowano test Shapiro-Wilka i Andersona-Darlinga z programu XlStat. 

 

Rezultat obydwu testów okazał się istotny statystycznie. 

Istotny statystycznie wynik testów normalności rozkładu wskazuje na odchylenie od krzywej Gaussa jest to wskazanie do wykonania testu nieparametrycznego, ponieważ były dwa pomiary stosujemy test Wilcoxona oparty na metodzie rangowania, dostępny  programie XlStat. 

 Wynik okazał się nieistotny statystycznie:

Co oznacza, że nie ma istotnych różnic między pomiarami, czyli osoby badane zapamiętały taką samą liczbę sylab w pierwszej i w drugiej ekspozycji. 

Porównania parami za pomocą testu Wilcoxona możesz wykonać za pomocą naszego kalkulatora - kalkulator testu Wilcoxona 

Test nieparametryczny nie pozwala na zbadanie interakcji, pozostaje więc podzielenie badanych na cztery grupy według warunków eksperymentalnych i wykonanie prostych porównań międzygrupowych. Porównywana będzie średnia różnica między pomiarem pierwszym a drugim, należy więc wykonać test normalności dla tej zmiennej. 

Rezultat nie jest jednoznaczny, gdyż test Shapiro-Wilka dał wynik na granicy istotności, a Andersona-Darlinga istotny. Wykonamy nieparametryczny test Kruskala - Wallisa w programie XlStat, test Kruskala-Wallisa jest dostępny także w naszym kalkulatorze. 

Uzyskano wynik istotny statystycznie: 

Ilustrację tego jest wykres: 

Test Kruskala - Wallisa wskazuje tylko na to, że istnieje różnica między grupami. Aby sprawdzić które grupy różnią się od siebie należy wykonać analizę post hoc. 

Potrzebujesz pomocy w analizie danych? skontaktuj się z nami