Testy nieparametryczne

Test U Manna – Whitneya

Test U Manna – Whitneya bywa nazywany nieparametrycznym odpowiednikiem testu t-studenta dla prób niezależnych. Test ten jest oparty na metodzie rangowania i nie wymaga równoliczności grup, ani normalności rozkładów, a skala pomiarowa może być skalą porządkową.  Statystyka U po przeliczeniu na z ma rozkład normalny.

Test H Kruskalla – Wallisa

Porównania wielu grup, gdy nie można wykonać analizy wariancji z powodu złamania założeń, można wykonać test Kruskalla – Wallisa. Statystyka H ma rozkład chi-kwadrat o k-1 stopniach swobody.

Bibliografia

Ferguson, G., A., Takanne, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN